1Το Technopolis Cluster διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με θέμα: «General Data Protection Regulation, GDPR». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, ώρα 19.00 στην αίθουσα «ΜΑΡΚΟΣ ΔΟΥΦΟΣ της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.

Το GDPR θα τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, χωρίς την ανάγκη ψήφισης τοπικής εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας υφιστάμενους κανονισμούς και νομοθεσίες. Αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις που τίθενται στους οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα,καθώς και το μέγεθος των κυρώσεων σε περίπτωσηπαραβάσεων και αποκλίσεων από τις προβλέψεις του.

Τα μέλη του Cluster, και κάθε άλλη εταιρία θα μεριμνήσουν για όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονισμό. Δηλαδή να συλλέγονται για συγκεκριμένο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα, να είναι ακριβή, να τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, να μη συσχετίζονται μεταξύ τους για να παράγονται προφίλ για λόγους marketing, κ.ά.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης GDPR

Συμμόρφωση των Επιχειρήσεων στο νέο Κανονισμό: μια νέα πρόκληση – μια νέα ευκαιρία, εισήγηση Ν. Λιάπη, SpaceHellas

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αποδείξουν στους πελάτες τους ότι εκτιμούν την εμπιστοσύνη τους και ως εκ τούτου, προστατεύουν πλήρως τα προσωπικά τους δεδομένα από απώλεια ή κακή χρήση.

Η συμμόρφωση με το GDPR βελτιώνει την εικόνα και τη φήμη μιας επιχείρησης, της δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες εταιρίες του χώρου της, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της και όλων των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνικό σύνολο, μέτοχοι, εργαζόμενοι, ρυθμιστικές αρχές κλπ.)

Η δημιουργία ενός Συστήματος Προστασίας των Δεδομένων, η ανάπτυξη κατάλληλων Πολιτικών και Διαδικασιών, σε συνδυασμό με όσα τεχνικά μέτρα απαιτούνται –πάντα λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του οργανισμού, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, την έκταση της επεξεργασίας που κάνει και τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί- δημιουργεί στον οργανισμό την κατάλληλη και απαραίτητη κουλτούρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών γενικότερα.

2
3
4