technopolis clusterΓενικό Πλαίσιο

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των πολιτών. Οι ΤΠΕ αναμορφώνουν πολλές πτυχές της παγκόσμιας οικονομίας, των συστημάτων διακυβέρνησης και των κοινωνιών.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 40 χρόνια ένας ισχυρός πυρήνας επιχειρήσεων ΤΠΕ, οι οποίες παρουσιάζουν εκείνα τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου ανταγωνιστικού συνεργατικού σχηματισμού ανάπτυξης λογισμικού.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ισχυρής τεχνολογικής βάσης, με πυρήνα την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης A.E., παρουσιάζουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, υψηλής ποιότητας και εκπαιδευμένο προσωπικό, αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης και χαρακτηριστικά αριστείας στην ανάπτυξη λογισμικού. Γύρω από αυτές τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης, αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα καινοτομίας από παλαιότερες και νεότερες επιχειρήσεις  ΤΠΕ,  καθώς και Ερευνητικοί Φορείς, Πανεπιστήμια, Θερμοκοιτίδες και προγράμματα επιτάχυνσης, συμβουλευτικές και επενδυτικές εταιρείες, δίκτυα χρηματοδότησης, κ.λπ.

Το “Technopolis Cluster” 

Οι κύριες προκλήσεις που αφορούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρονται στην απόκτηση της απαραίτητης στρατηγικής εξωστρέφειας καθώς και κρίσιμης μάζας,  που θα τις επέτρεπαν να διεισδύσουν περισσότερο αποτελεσματικά στις διεθνείς αγορές και να εκμεταλλευθούν αποτελεσματικά τις καινοτομικές τους δραστηριότητες. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθώς και οι κοινές προκλήσεις των εταιριών ΤΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργούν τις γόνιμες εκείνες συνθήκες, ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη παραγωγική συνεργασία μεταξύ των μερών της τριπλής έλικας (Επιχειρήσεις , ΑΕΙ-Ερευνητικά Κέντρα και Κυβερνητικοί Φορείς) η οποία θα συμβάλλει στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των μελών ενός Industry Led Software Cluster, της ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στον εν λόγω τομέα καθώς και της δημιουργίας των αναγκαίων οικονομιών κλίμακας που οδηγούν στις προϋποθέσεις ανάπτυξης παγκοσμίως ισχυρών επιχειρήσεων, ικανών να απαντήσουν στις επίκαιρες επιχειρηματικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Το “Technopolis Cluster” αναπτύσσεται με Φορέα Αρωγό την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε. Τα αρχικά ιδρυτικά μέλη του Technopolis Cluster αποτελούν οι επιχειρήσεις ΤΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τα σχετικά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Όραμα

Το “Technopolis Cluster” έχει ως Όραμα να αναδειχθεί ως ένας «Ανταγωνιστικός, σε παγκόσμιο επίπεδο συνεργατικός σχηματισμός, ο οποίος θα συμβάλλει στην έξυπνη, βιώσιμη, εξωστρεφή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των επιχειρηματικών μελών του καθώς και όλων των παραγόντων αλυσίδας αξίας του ευρύτερου οικοσυστήματός του, με σκοπό την ανάδειξη του ICT σε στρατηγικό κλάδο για τη Θεσσαλονίκη,  την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Ελλάδα».

Αντικειμενικός Στόχος

Ο Αντικειμενικός Στόχος του “Technopolis Cluster” είναι η υποστήριξη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ΤΠΕ στην αντιμετώπιση των τεχνικών και μη- τεχνικών προκλήσεων που αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων υψηλής προστιθέμενης αξίας εφαρμογών ή υπηρεσιών ΤΠΕ που ενσωματώνουν και αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο την διεθνή ανταγωνιστικότητα τους. Το “Technopolis Cluster” σκοπεύει να συνεισφέρει καταλυτικά στην ανάπτυξη όλων των δυνατών συνεργειών μεταξύ των μελών του, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας εκείνους τους κρίσιμους τομείς που θα οδηγήσουν σε διεθνή αναγνώριση και καταξίωση τα μέλη του.

Κύριοι και Επιμέρους Στόχοι

Οι Κύριοι και Επιμέρους Στόχοι του “Technopolis Cluster” είναι:

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των μελών του σε παγκόσμιο επίπεδοΗ διάχυση τεχνογνωσίας και η διασύνδεση με την Έρευνα και Τεχνολογική ΑνάπτυξηΗ εξειδίκευση, προσέλκυση και διατήρηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης συνεργιών και χρηματοδότησης
 • Η υποστήριξη της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
 • Η συνεργασία των επιχειρήσεων για την από κοινού ανάπτυξη προϊόντων με στόχο τις διεθνείς αγορές
 • Η δημιουργία ισχυρής εμπορικής εικόνας (brand) γιατο Cluster και η διεθνής προβολή του
 • Η προσέλκυση ερευνητικών κέντρων πολυεθνικών εταιριών ΤΠΕ
 • Η συνεργασία με αντίστοιχα διεθνή ICT Clusters
 • Η ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών και μακρόπνοων συνεργασιών με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Περιφέρειας και της χώρας αλλά και διεθνή ιδρύματα (π.χ. με CERN για την εμπορική εκμετάλλευση τεχνολογιών).
 • Η διάχυση τεχνογνωσίας, η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και η υποστήριξη σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Η ανάπτυξη πιλοτικών συνεργατικών έργων τεχνολογικής αιχμής από κοινού με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και παγκοσμίως ανταγωνιστικών προϊόντων.
 • Η κατάρτιση των στελεχών των επιχειρήσεων σε τεχνολογικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα θέματα απαραίτητα για την ανάπτυξη τους.
 • Η προσέλκυση ταλαντούχων επιστημόνων και στελεχών από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Περιφέρειας και της χώρας
 • Η θέσπιση μηχανισμών ανταλλαγής προσωπικού και κινητικότητας ερευνητών, βιομηχανικών διδακτορικών, κ.λπ.
 • Η ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών και επιχειρηματικών υποδομών για τις επιχειρήσεις του Cluster.
 • Η δημιουργία οικονομιών κλίμακος σε θέματα κοινών προμηθειών, τεχνολογικών πλατφορμών και εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού
 • Η υποστήριξη της άντλησης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων (seed, startup and VC funds) καθώς και ευρωπαϊκών και εθνικών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Αποτελέσματα και Οφέλη

Τα αποτελέσματα και οφέλη από την ανάπτυξη και λειτουργία του «Technopolis Cluster» είναι σημαντικά και πολύπλευρα:

 • Αυξημένα επίπεδα εξειδίκευσης και απορρόφησης νέας τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις ΤΠΕ και ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτομία,
 • Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη νέων/ καινοτόμων προϊόντων,
 • Αύξηση και βελτιστοποίηση της παραγωγής λογισμικού παγκοσμίου εμπορικού βεληνεκούς,
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής αξίας,
 • Ενθάρρυνση νέας επιχειρηματικότητας,
 • Ενθάρρυνση αναδιοργάνωσης υφιστάμενων επιχειρήσεων και δημιουργίας νέων,
 • Ενίσχυση επιχειρηματικών και άλλων δεσμών,
 • Βελτιωμένη ροή πληροφοριών/ Προώθηση της συλλογικής μάθησης και καινοτομίας
 • Ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας και διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού.

Ενδεικτικές Δράσεις

To «Technopolis Cluster» θα υλοποιήσει μια σειρά από συνεκτικές δράσεις όπως η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις ΤΠΕ, η πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη προϊόντων και υπηρεσιών, η υποστήριξη στην εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η προώθηση και δικτύωση του Technopolis Cluster και των επιχειρήσεων, η κοινή χρήση και προμήθεια υποδομών, η υποστήριξη της δημιουργίας εταιριών spin- off και spin- out, η συμβουλευτική καινοτομίας, κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

1. Μεταφορά Τεχνογνωσίας

 • Σχετικά με πρότυπα, μεθόδους και συστήματα που μεταμορφώνουν το παγκόσμιο τοπίο των ΤΠΕ (Cloud Computing, Web Application, Internet of Things, etc.)
 • Σχετικά με πνευματική ιδιοκτησία, αδειοδότηση/ licencing, κ.λπ.

2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού 

 • Εργαστήρια κατάρτισης και ειδίκευσης νέων προτύπων, μεθόδων και συστημάτων ΤΠΕ,
 • Ανταλλαγή προσωπικού και κινητικότητα ερευνητών και Βιομηχανικά PhDs,
 • Συνεργασία με τοπική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα για την στελέχωση των εταιριών με νέους επιστήμονες υψηλής κατάρτισης, 

3. Κέντρο Αριστείας με Επιδεικτικά Έργα- Ανάπτυξη πιλοτικών συνεργατικών έργων τεχνολογικής αιχμής με στόχο την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων από τους εμπλεκόμενους φορείς και με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων προϊόντων στην διεθνή αγορά

 • Οριζόντιες προκλήσεις (διαλειτουργικότητα, επεκτασιμότητα, διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας, κ.λπ.)
 • Κάθετες προκλήσεις (π.χ. μεταφορές, υγεία, επιχειρηματικό λογισμικό, κ.λπ.)

4. Υποστήριξη για την πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης

 • Υποστήριξη της άντλησης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων (seed, startup and VC funds) καθώς και ευρωπαϊκών και εθνικών συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Χρηματοδότηση και συμβουλευτική υποστήριξη για την δημιουργία spin- off και spin- out εταιρειών

5. Προβολή του «Technopolis Cluster» και των επιχειρήσεων

 • Επικοινωνιακή στρατηγική και εικόνα
 • Συμμετοχή σε επιλεγμένες εκθέσεις και εκδηλώσεις
 • Διασύνδεση με κέντρα αριστείας του εξωτερικού
 • Δικτύωση με επιλεγμένους φορείς και επιχειρήσεις εντός και εκτός της χώρας

6. Ανάπτυξη υποδομών και οικονομιών κλίμακας

 • Επενδύσεις μικρής κλίμακας σε υλικές ή ψηφιακές υποδομές κοινής χρήσης
 • Διαμόρφωση κοινών χώρων θερμοκοίτισης νεοφυών επιχειρήσεων
 • Κοινή προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού

7. Συμβουλευτική Υποστήριξη

 • Εντοπισμός και αξιολόγηση ιδεών για εμπορική εκμετάλλευση
 • Υποστήριξη σε μεθόδους και τεχνικές Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων
 • Κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Αναγνώριση νέων επιχειρηματικών τομέων δράσης, εφαρμογών και αγορών.
 • Επιχειρηματική συμβουλευτική με έμφαση στην αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και τη συμβουλευτική καινοτομίας.